LOGO-TOP.png
اردوگاه شهید باهنر

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

اردوی تفریحی نیم روزه ای در روز پنجشنبه سیزدهم آذر سال 93 در محل اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.
34 تن از اعضا و مربّیان همراه آقایان حسینی (مربّی گروه) ، صفایی و عظیمی (از مربّیان مسجد) در این اردو شرکت کردند.
اهمّ برنامه ها عبارت بودند از:
-بازی های توپی نظیر فوتبال و والیبال و وسطی و بدمینتون و …
-صرف ناهار در پارک جمشیدیه
-اقامه نماز در مسجد اردوگاه

چند تصویر برگزیده به نمایش گذاشته می شود: