LOGO-TOP.png
دسته عزاداری حضرت زینب، روز چهارم محرم

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

دسته عزاداری حضرت زینب از چهار مدرسه شهید حسینی، حشمتی، رجایی و شهید محمدی به سمت خانه شهید داوود عباسی حرکت و پس از بهم پیوستن به سمت مسجد قائم عزیمت نمود.

photo_2016-10-07_15-29-32 photo_2016-10-07_15-30-51 photo_2016-10-07_15-30-58 photo_2016-10-07_15-31-07 photo_2016-10-07_15-31-16 photo_2016-10-07_15-31-24 photo_2016-10-07_15-31-31 photo_2016-10-07_15-31-37 photo_2016-10-07_15-31-46 photo_2016-10-07_15-31-52