LOGO-TOP.png
دفترچه “به رنگ گروه”

آخرین مطالب اضافه شده به سایت

با هدف شکل گیری ارتباط بیشتر و صمیمی تر مربیان با اعضا و همچنین پیروی از نظام امتیاز دهی؛دفترجه “به رنگ گروه ”
که توسط تیم ظراحی مسجد قائم(عج)، طراحی شده بود،میان اعضا توزیع شده و با جدّیت پیگیری می شود.
دفترچه