LOGO-TOP.png

برگزاری جلسه مشورتی

در روز پنج شنبه مورخ 27/1/1394  سومین گرد همایی گروه سیدالساجدین در مسجد برگزار شد. در این جلسه ابتدا اعضا گروه در کنار یکدیگر ناهار صرف کردند و سپس جلسه مشورتی آغاز شد. پس از یک ساعت بحث و تبادل نظرات برنامه تابستان گروه تا حد زیادی مشخص شد. در پایان نیز اعضا گروه به مدت 30 دقیقه از امکانات …

Continue Reading