یک تکه چوب روی آب، می‌تواند یک قایق کوچک بشود که به‌ سمت مقصدی می‌رود و هم می‌تواند بدون ‌هیچ مقصدی بی‌هدف روی آب این طرف و آن طرف برود. فرصت نوجوانی که در اختیار ما قرار می‌گیرد مثل همین تکه چوب است. هم می‌توانیم همین‌طوری روزهایش را بگذرانیم و هم می‌توانیم به ‌سمت مقصد درستی هدایتش کنیم چه تک تک و چه باهم . این مقصد درست ، برای ما آدم‌های روزهای غیبت، برای ما نوجوانان مسجد قائم(عج) مفیدبودن برای سربازی امام زمان و زمینه‌سازی شخصی و گروهی برای ظهور آن خورشید خلقت است …

آخرین اخبار مجتمع

رویدادهای درحال برگزاری

کارگاه آمورش مکالمه عربی

کارگاه آمورش اکسل ویژه دانش جویان

ایـــنــجا چـــه خبـــره  ؟

گروه تربیتی
0
عضو فعال
0 +
شرکت کنندگان دوره ها
0 +
سال های فعالیت
0
دوره های برگزار شده
0 +

همراهان

یک تکه چوب روی آب، می‌تواند یک قایق کوچک بشود که به‌ سمت مقصدی می‌رود و هم می‌تواند بدون ‌هیچ مقصدی بی‌هدف روی آب این طرف و آن طرف برود. فرصت نوجوانی که در اختیار ما قرار می‌گیرد مثل همین تکه چوب است. هم می‌توانیم همین‌طوری روزهایش را بگذرانیم و هم می‌توانیم به ‌سمت مقصد درستی هدایتش کنیم چه تک تک و چه باهم . این مقصد درست ، برای ما آدم‌های روزهای غیبت، برای ما نوجوانان مسجد قائم(عج) مفیدبودن برای سربازی امام زمان و زمینه‌سازی شخصی و گروهی برای ظهور آن خورشید خلقت است …

رویدادهای در حال برگزاری

کارگاه آموزش اکسل

کارگاه آموزش مکالمه عربی

اینجا چه خبره؟

گروه تربیتی
0
عضو فعال
0 +
شرکت کنندگان دوره ها
0 +
سال های فعالیت
0

همراهان