میعاد صالحین

دوره تقویت و تعالی ، خودآگاهی ، روحیه همدلی ، ارتباط موثر و کارگروهی در پرتو سبک زندگی ایرانی-اسلامی

مدیر رسانه