مسابقه شهدایی

❣️ کدام شهید نارمک در ۲۹ فروردین متولد شد و در ۲۹ فروردین نیز به مقام شهادت نائل گردید و جاودانه شد.

مدیر رسانه