مسابقه وعده صادق

اصطلاح” نزنی میخوری” همه بارها شنیدیم.به نظر شما این اصطلاح به کدامیک از اصطلاحات حقوق بین الملل شبیه تره؟ و حمله ایران مصداق کدامیک می باشد؟

1- حمله پیش دستانه

 2- اقدام متقابل

3- انتقام تلافی جویانه

 4- دفاع مشروع

 

مدیر رسانه