اردوی دخترانه روشانو

عزیزانی که مایل به حضور در برنامه اردوی تفریحی سرزمین بازی روشانو هستند ابتدا به ازای هر دانش آموز مبلغ 200 هزار تومان و به ازای هر همراه مبلغ 30 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز نموده و پس از پر کردن مشخصات درخواستی زیر ، رسید را هم در فرم زیر بارگذاری نمایند  

5892101451119453

ابوالفضل مزینانی

مدیر رسانه